PIETEIKUMS
Kandidāta izvirzīšanai Goda nosaukuma piešķiršanai

INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU
 

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTU

Ievelciet failus
NOTEIKUMI

Jebkurš "Biznesa augstskolas Turība" absolvents, students profesors un/vai cilvēks, kurš ar savu darbu ir tuvinājis augstskolu mērķu sasniegšanai, var tikt ieteikts vai izvirzīts, kā arī ieteikt vai izvirzīt apbalvojuma saņemšanai pats sevi.

No ieteiktajiem kandidātiem Goda nosaukumu saņemšanai tiks izvirzīti tie kandidāti, kuri izcelsies ar saviem darbiem, sasniegumiem un nopelniem biznesā, izglītībā, zinātnē un citās jomās.

Par to, kuriem no izvirzītajiem kandidātiem piešķirt Goda nosaukumus, lems Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendēs Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai, un Senāts to apstiprinās vai noraidīs.

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKUMOS IETVERTO DATU APSTRĀDI

Noteikumi

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMOS KANDIDĀTU IZVIRZĪŠANAI GODA NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANAI IETVERTO DATU APSTRĀDI

Datu pārzinis ir SIA „Biznesa augstskola Turība”, reģistrācijas Nr.40003135880, adrese: Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058, www.turiba.lv (turpmāk – Augstskola)

Datu aizsardzības speciālists:
Linda Mežecka, tālrunis 67622551, e-pasts: linda.mezecka@turiba.lv

Personas datu apstrādes nolūks ir Augstskolas Goda nosaukumu piešķiršana (pieteikšana, reģistrācija, izvērtēšana, lēmuma pieņemšana, apliecinājumu izsniegšana).

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Iegūtie personas dati pilnībā vai daļēji var tikt nodoti reģistrācijas interneta vietnei www.registration.lv. Reģistrējoties, pieteikumā norādītie personas dati tiks glabāti vietnes registration.lv datu bāzē. 30 (trīsdesmit) dienu laikā reģistrācijas anketā norādītie dati tiks dzēsti no interneta vietnes registration.lv datu bāzes.
Iesniegtie personas dati Augstskolā tiks glabāti 30 dienas no brīža, kad pieņemts lēmums par Augstskolas Goda nosaukumu piešķiršanu. Pēc šī termiņa notecējuma personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, atkarībā no personas datu glabāšanas veida. Informācija par Augstskolas piešķirtajiem Goda nosaukumiem Augstskolas noteiktajā kārtībā tiks uzglabāta Augstskolas arhīvā.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Augstskolai piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē persona ir tiesīgs vērsties ar iesniegumu pie Augstskola datu aizsardzības speciālista vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Datu subjekta personas dati tiek izmantoti tikai augstāk atzīmētajām datu apstrādēm.

Datu subjektam ir tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā laikā bez nelabvēlīgām sekām, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi turiba@turiba.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.